ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 

 1. RED IVY: RED IVY B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Romy Schneiderweg 5, 1325LW te Almere, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68725736.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RED IVY een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: RED IVY en de opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee RED IVY zich, tegen betaling, jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 6. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens RED IVY te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: adviesverlening, het opstellen van marketingplannen en/of ondersteuning bij de uitvoering daarvan, de begeleiding bij en/of de uitvoering van de implementatie van strategische en/of operationele plannen en het geven van trainingen, cursussen en/of inspiratiesessies.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RED IVY en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door RED IVY dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, zoals middels de door de opdrachtgever geaccordeerde offerte van RED IVY, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. Ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is iedere offerte van RED IVY (waaronder mede begrepen enig andersoortig aan de opdrachtgever gericht schriftelijk aanbod van RED IVY, zoals een ‘voorstel’) vrijblijvend. Een offerte van RED IVY kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever, nog door RED IVY worden herroepen.
 2. Aan een offerte van RED IVY die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van RED IVY die gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van RED IVY, op de daartoe door RED IVY aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod in de offerte, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RED IVY anders aangeeft.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 

 1. RED IVY verbindt zich uitsluitend tot die dienstverlening die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. RED IVY is nimmer verplicht prestaties te verrichten die zich begeven buiten de inhoud of omvang van hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. RED IVY zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt RED IVY zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan RED IVY er bijvoorbeeld niet voor instaan dat de voor de opdrachtgever opgezette en/of door RED IVY te beheren marketingcampagne, alsook trainingen, cursussen, inspiratiesessies en ondersteunings- en adviesdiensten, leiden tot het behalen van de (commerciële) resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 3. Voor zover ter zake niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, is RED IVY gerechtigd om de overeenkomst naar eigen (technisch en creatief) inzicht uit te voeren.
 4. De opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie (waaronder databestanden en documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door RED IVY voorgeschreven wijze, aan RED IVY te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie. RED IVY is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever RED IVY steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. De opdrachtgever verleent RED IVY voorts alle bevoegdheden, machtigingen en autorisaties, zoals de toegang tot bepaalde programmatuur of accounts, welke bevoegdheden, machtigingen en autorisaties nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien en voor zover de diensten worden verleend op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de door RED IVY tewerkgestelde personen op die locatie kosteloos gebruik kunnen maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hen gewenste zaken en faciliteiten.
 6. Indien medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van RED IVY en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door RED IVY mogelijk te maken.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 

 1. RED IVY is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 2. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie RED IVY de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is RED IVY niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat RED IVY zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door RED IVY bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. RED IVY gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR, OPZEGGING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 

 1. De dienstverlening eindigt door volbrenging van de opdracht, behoudens voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen looptijd, bij gebreke waarvan de duurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, steeds stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
 4. Een duurovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan wel het niet in acht nemen van de toepasselijke opzegtermijn door de opdrachtgever, maakt RED IVY aanspraak op vergoeding van de winstderving ontstaan ten gevolge van de annulering. De winstderving bedraagt het bedrag waarop RED IVY ook aanspraak had gemaakt als ware de overeenkomst op reguliere wijze geëindigd.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe RED IVY zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is RED IVY mogelijk mede afhankelijk van derden. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan RED IVY toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van RED IVY opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan RED IVY toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van RED IVY niet eerder in dan nadat de opdrachtgever RED IVY schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en RED IVY na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien RED IVY voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is RED IVY gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van RED IVY als gevolg van een aan RED IVY toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 

 1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door of namens RED IVY onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan RED IVY mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen vijf werkdagen aan RED IVY schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van RED IVY en RED IVY niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever ter zake geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij RED IVY, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake alsnog te reclameren, is komen te vervallen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor RED IVY uit een dergelijke klacht van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 

 1. RED IVY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, tevens verstaan ziekte van de feitelijke opdrachtnemer, alsook andere bijzondere omstandigheden waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van RED IVY kan worden gevergd.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtssituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien RED IVY bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

 1. Indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, is RED IVY bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst RED IVY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door RED IVY in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is RED IVY gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan RED IVY verschuldigde betalingen heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RED IVY op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die RED IVY ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien RED IVY de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 

 1. Het aanbod van RED IVY vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en eventuele kosten die de opdrachtgever aan RED IVY is verschuldigd, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn: een vaste prijs, een uurtarief, een periodieke betaling in geval van een duurovereenkomst en eventueel bijkomende kosten, zoals reis-, verblijfs- en andere onkosten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn daarbij niet in begrepen de kosten te voldoen aan derden, zoals budgetten voor online marketingcampagnes; de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derden.
 2. Alle door RED IVY vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 3. In geval van een duurovereenkomst is RED IVY gerechtigd om de door de opdrachtgever aan RED IVY verschuldigde tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen. De verhoging wordt vastgesteld door de laatst geldende tarieven te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers betreffen de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 4. Indien en voor zover de prijs en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens RED IVY gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
 5. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is RED IVY gerechtigd de opdrachtgever maandelijks te facturen.
 6. In geval van een overeenkomst die geen duurovereenkomst betreft, is RED IVY gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de voor het overige door RED IVY op de factuur voorgeschreven wijze.
 8. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever aan RED IVY verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. RED IVY draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan RED IVY kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overeenkomst in die dienstverlening voorziet, verleent de opdrachtgever RED IVY impliciete toestemming wijzigingen in het CMS, en in geval van online marketingcampagnes, wijzigingen in die campagnes aan te brengen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd voor risico van de opdrachtgever. RED IVY draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, is RED IVY nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de opdrachtgever.
 4. RED IVY is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de eventuele door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content (waaronder foto’s, video’s, teksten en andere bestanden) rechtmatig, juist en volledig is. RED IVY aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart RED IVY van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 5. RED IVY draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden dat indirect of direct gebaseerd is op adviezen of aanbevelingen van(wege) RED IVY, in welke vorm dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld.
 6. RED IVY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. RED IVY is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RED IVY in de uitvoering van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RED IVY aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RED IVY toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Mocht RED IVY aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft RED IVY te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient RED IVY hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van RED IVY ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van RED IVY is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van RED IVY betrekking heeft. Indien de schade waarvoor RED IVY, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van RED IVY daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van RED IVY dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de eerste zin van dit lid, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens RED IVY bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever vrijwaart RED IVY van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan RED IVY toerekenbaar is. Indien RED IVY uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden RED IVY zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RED IVY, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RED IVY en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. RED IVY behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en ideeën, alsook op de door haar gegeven adviezen, door haar vervaardigde plannen, rapporten en andere documentatie, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de opdrachtgever zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan RED IVY voorbehouden.
 2. De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RED IVY aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.